Download >>> การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8


ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8

ดูภาพกิจกรรม


ผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8

ดาว์นโหลด


ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการบรรบาย


กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม

ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2559

ขยายเวลาส่งผลงาน
ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

25 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 5 ธันวาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559

วันที่ 12 ธันวาคม 2559

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ

13 ธันวาคม 2559

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไข ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

12 ธันวาคม 2559

วันที่ 18 ธันวาคม 2559

ชำระเงินค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน

12-22 ธันวาคม 2559

นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

22-23 ธันวาคม 2559การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 The 9th Rajamangala Surin National C
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 The 9th Rajamangala Surin National Conference (9th RSNC) ดาว์นโหลดประกาศได้ที่ http://www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2018/th/declare_rsnc2018.pdf
เอกสารแนบ : ไม่มี
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง