ติดต่อเรา

trivoo

สามารถติดต่อเราได้ที่

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000

นางสาวธันยกานต์ คูณสิน โทร: 083-3659239
นายจักรินทร์ สนุกแสน โทร: 087-7781901
E-mail: conferencethai2016@gmail.com